Choose the best answer for the following sentence:

If I had enough money, I __________ abroad to improve my English.

A.

will go                 

B.

would go                    

C.

should go                 

D.

should have to go

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

would go

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...