Choose the best answer for the following sentence:

If I had enough money, I __________ abroad to improve my English.

A.

will go                 

B.

would go                    

C.

should go                 

D.

should have to go

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...