Choose the best answer for the following sentence:

If he ____________ the money, he wouldn’t be in prison now.


A.

didn’t steal

B.

doesn't steal

C.

hadn’t stolen

D.

hasn’t stolen

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

hadn’t stolen

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...