Choose the best answer for the following sentence:

If a husband and a wife are ____________, they are living apart because they are having problems in their marriage.
 

A.

separated                      

B.

separating                     

C.

separation

D.

separate

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...