Choose the best answer for the following sentence:

I’d like to visit Lock Ness to see the monster, ______________ it’s too far to go.

A.

although 

B.

even though

C.

but 

D.

despite

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

but

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...