Choose the best answer for the following sentence:

I'd be able to lead the way if _________ .

A.

you lend me your map

B.

you lent me your map

C.

you will lend me your map

D.

you are lending me your map

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

you lent me your map

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...