Choose the best answer for the following sentence:

I _________ with you on that subject.
 

A.

am agree               

B.

am agreed                

C.

agreeing              

D.

agree

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

agree

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...