Choose the best answer for the following sentence:

I would never feel comfortable in a car if I ____________ that the driver had just had his driving license.
 

A.

know             

B.

knew             

C.

had known                

D.

will know

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

knew

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...