Choose the best answer for the following sentence:

I would never feel comfortable in a car if I ____________ that the driver had just had his driving license.
 

A.

know             

B.

knew             

C.

had known                

D.

will know

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...