Choose the best answer for the following sentence:

I wonder why _____________ the worse I seem to feel.

A.

when I take more fruit

B.

when I take more medicine

C.

the more medicine I take

D.

more medicine taken

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

the more medicine I take

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...