Choose the best answer for the following sentence:

I wonder why _____________ the worse I seem to feel.

A.

when I take more fruit

B.

when I take more medicine

C.

the more medicine I take

D.

more medicine taken

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...