Choose the best answer for the following sentence:

I was late for school this morning because my alarm clock didn’t _____________.

A.

go on 

B.

go off 

C.

go away 

D.

go up

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...