Choose the best answer for the following sentence:

I was late for school this morning because my alarm clock didn’t _____________.

A.

go on 

B.

go off 

C.

go away 

D.

go up

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

go off

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...