Choose the best answer for the following sentence:

I want to teach ____________ to the children in SOS village in summer.

A.

 photographer   

B.

photographic        

C.

photograph            

D.

photography

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

photography

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...