Choose the best answer for the following sentence:

“I thought we were buying hamburgers for the barbecue.” “Some insisted ___________ getting chickens too.”
 

A.

on         

B.

to 

C.

with 

D.

about

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

on

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...