Choose the best answer for the following sentence:

I think the match _____________. Everybody’s gone into the stadium and you can hear them cheering.
 

A.

was started                    

B.

will be started                    

C.

must started                  

D.

must have started

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

must have started

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...