Choose the best answer for the following sentence:

I saw the cat ____________ through the window.
 

A.

jumped

B.

jump

C.

to jump

D.

was jumping

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

jump

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...