Choose the best answer for the following sentence:

I haven't heard from Maria _____________ .

A.

 since many months before                

B.

 for many months
 

C.

for many months ago               

D.

since a long time

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

for many months

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...