Choose the best answer for the following sentence:

I haven't heard from Maria _____________ .

A.

 since many months before                

B.

 for many months
 

C.

for many months ago               

D.

since a long time

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...