Choose the best answer for the following sentence:

I don’t object ___________ lending you my pen, but wouldn’t it be better if you had a pen __________ your own?
 

A.

for - of                

B.

to - on                

C.

to - with              

D.

of - of

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

to - on 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...