Choose the best answer for the following sentence:

I don’t mind ________ . We have got time _________ this.

 

A.

waiting / do               

B.

to wait / doing    

C.

 waiting / to do      

D.

wait / done

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

waiting / to do

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...