Choose the best answer for the following sentence:

I do not want to listen to you. I am tired ___________ your criticisms.
 

A.

of          

B.

in           

C.

for              

D.

with

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

of

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...