Choose the best answer for the following sentence:

I declined the offer as I ____________ it was time for me to go for a swim in the sea.

A.

has decided

B.

had decided

C.

decided

D.

would decide

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...