Choose the best answer for the following sentence:

I declined the offer as I ____________ it was time for me to go for a swim in the sea.

A.

has decided

B.

had decided

C.

decided

D.

would decide

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

had decided

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...