Choose the best answer for the following sentence:

I am very delighted ________ the letter from you.
 

A.

to hear 

B.

 to meet          

C.

to see   

D.

to receive

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

to receive

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...