Choose the best answer for the following sentence:

I am terrified ____________ breaking down on a motorway at night.

A.

 with

B.

of 

C.

for 

D.

from

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

with

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...