Choose the best answer for the following sentence:

I ______________  to the same barber since last year.
 

A.

am going         

B.

have been going
 

C.

go               

D.

had going

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

have been going

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...