Choose the best answer for the following sentence:

I ______________ to New York three times this year.
 

A.

have been             

B.

was                 

C.

were                

D.

had been

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

have been

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...