Choose the best answer for the following sentence:

''Hurry up! Do it quickly!'' the group leader______________.

 

A.

advised                   

B.

urged                    

C.

agreed                    

D.

promised

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

urged  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...