Choose the best answer for the following sentence:

Hung: "Which one do you prefer, going to the cinema or the cafe?”

Thu: "___________________. "


A.

Sure, I’d love to.

B.

Thank you.

C.

The cafe is ok.

D.

Fine, thanks.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...