Choose the best answer for the following sentence:

Hung: "Which one do you prefer, going to the cinema or the cafe?”

Thu: "___________________. "


A.

Sure, I’d love to.

B.

Thank you.

C.

The cafe is ok.

D.

Fine, thanks.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

The cafe is ok.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...