Choose the best answer for the following sentence:

“How did you change the class schedule?”

“We combined the reading class _________ the writing class.”

A.

to                

B.

with                 

C.

from  

D.

into

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

with

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...