Choose the best answer for the following sentence:

“How did you change the class schedule?”

“We combined the reading class _________ the writing class.”

A.

to                

B.

with                 

C.

from  

D.

into

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...