Choose the best answer for the following sentence:

''How are you feeling?'' ''I' ve been feeling better since ________________.''

A.

the doctor has came              

B.

 the doctor will come
 

C.

the doctor had come                     

D.

the doctor came

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...