Choose the best answer for the following sentence:

How _________ have your parents been married?
 

A.

far         

B.

time            

C.

age             

D.

long

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

long

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...