Choose the best answer for the following sentence:

His prarents prevented him _____________ staying up too late.
 

A.

of                    

B.

from                   

C.

with            

D.

on

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

from

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...