Choose the best answer for the following sentence:

His doctor advised him ____________, but he found it impossible ______________ his habit.
 

A.

stopped smoking / quit              

B.

to stop to smoke / quitting

C.

stopping smoking / for quitting

D.

to stop smoking / to quit

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...