Choose the best answer for the following sentence:

His doctor advised him ____________, but he found it impossible ______________ his habit.
 

A.

stopped smoking / quit              

B.

to stop to smoke / quitting

C.

stopping smoking / for quitting

D.

to stop smoking / to quit

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

to stop smoking / to quit

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...