Choose the best answer for the following sentence:

Her friends suggested that Mary _____________ a buffet for her birthday party.

 

A.

serve                  

B.

 to serve        

C.

serves                  

D.

served

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...