Choose the best answer for the following sentence:

Her friends suggested that Mary _____________ a buffet for her birthday party.

 

A.

serve                  

B.

 to serve        

C.

serves                  

D.

served

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

serve  

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...