Choose the best answer for the following sentence:

Henry ________________ into the restaurant when the writer was having dinner.

A.

was going    

B.

went             

C.

has gone           

D.

did go

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

went

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...