Choose the best answer for the following sentence:

He ___________ on seeing the manager of the hotel.
 

A.

asked                    

B.

convinced                    

C.

insisted                  

D.

expected

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

insisted

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...