Choose the best answer for the following sentence:

He was the first _____________ the fire.

A.

discover                 

B.

to discover                

C.

discovering                 

D.

discovered

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

to discover

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...