Choose the best answer for the following sentence:

He was especially interested in such _____________ work, and had recently helped to organize the first Brazilian school for deaf-mutes at Rio de Janeiro.

A.

humanitarian

B.

human
 

C.

humanity              

D.

humanistic

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

humanitarian

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...