Choose the best answer for the following sentence:

He was especially interested in such _____________ work, and had recently helped to organize the first Brazilian school for deaf-mutes at Rio de Janeiro.

A.

humanitarian

B.

human
 

C.

humanity              

D.

humanistic

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...