Choose the best answer for the following sentence:

He took _____________ the position that his father had obtained at the college.

A.

on

B.

to

C.

up

D.

in

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

up

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...