Choose the best answer for the following sentence:

He said that if he __________ me, he __________ working for Mr. Andrews.
 

A.

is - will stop                

B.

were - would stop

C.

had been - would have stopped                   

D.

was - will have stopped

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

were - would stop

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 60 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...