Choose the best answer for the following sentence:

He looked __________ when he heard the news.

A.

 think

B.

thought

C.

thoughtful

D.

thinking

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

thoughtful

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...