Choose the best answer for the following sentence:

He is supposed _____________ disguised as a woman.
 

A.

to escape                  

B.

to be escaped

C.

to have escaped

D.

had escaped

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 30 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...