Choose the best answer for the following sentence:

He is not only helpful but generous ___________________.

A.

also

B.

too

C.

as well

D.

as well as

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

as well

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...