Choose the best answer for the following sentence:

He can take the time to rest. Others in the company could manage _____________ all the fact that he is not there.
 

A.

despite   

B.

as             

C.

as though                 

D.

although

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...