Choose the best answer for the following sentence:

He advised me ____________ the facts before I made a decision ____________ the job.
 

A.

considering / to accept             

B.

consider / accepting

C.

consider / accept               

D.

to consider / to accept

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

to consider / to accept

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề thi trắc nghiệm 90 phút ôn luyện tiếng anh lớp 11 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...