Choose the best answer for the following sentence:

He _____________ legal proceedings against the newspaper which approved of corporal punishment at school.
 

A.

composed                   

B.

initiated                  

C.

made                  

D.

created

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...