Choose the best answer for the following sentence:

He _____________ legal proceedings against the newspaper which approved of corporal punishment at school.
 

A.

composed                   

B.

initiated                  

C.

made                  

D.

created

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

initiated

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...