Choose the best answer for the following sentence:

Hai: “Don’t forget to phone me!”

Nhung: “I’ll phone ___________ I arrive”

A.

 if                 

B.

when                  

C.

whether                  

D.

soon

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

when

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...