Choose the best answer for the following sentence:

Had I known that John wanted to get up early, I _________________ him up.
 

A.

would have woken                     

B.

had woken

C.

would wake                   

D.

will have woken

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...