Choose the best answer for the following sentence:

Had I known that John wanted to get up early, I _________________ him up.
 

A.

would have woken                     

B.

had woken

C.

would wake                   

D.

will have woken

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

would have woken

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...