Choose the best answer for the following sentence:

Had I known that John wanted to get up early, I _________________ him up.
 

A.

would have woken                     

B.

had woken

C.

would wake                   

D.

will have woken

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề kiểm tra trắc nghiệm 15 phút tiếng anh lớp 11 - Đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...