Choose the best answer for the following sentence:

For several years, his ambition _______________ to a pilot.

A.

is           

B.

has been                  

C.

was                 

D.

had been

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

has been

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...