Choose the best answer for the following sentence:

Everybody agrees that no more staff _______________.

A.

should employ                      

B.

should not be employed

C.

will not be employed                   

D.

will be employed

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...