Choose the best answer for the following sentence:

Everybody agrees that no more staff _______________.

A.

should employ                      

B.

should not be employed

C.

will not be employed                   

D.

will be employed

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

will be employed

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...