Choose the best answer for the following sentence:

Every time I miss the bus, it means that I ____________ walk to work.
 

A.

has to 

B.

had to  

C.

have to  

D.

could

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...