Choose the best answer for the following sentence:

Every time I miss the bus, it means that I ____________ walk to work.
 

A.

has to 

B.

had to  

C.

have to  

D.

could

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

have to

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...