Choose the best answer for the following sentence:

ESL students from Asia often have great difficulty __________________ some English sounds.
 

A.

to pronounce               

B.

 in pronouncing
 

C.

pronouncing                

D.

B and C are correct

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

B and C are correct

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...