Choose the best answer for the following sentence:

England used to be the first ____________ country in Europe as well as in the world.

A.

industry

B.

industrial

C.

industrialize

D.

industrialized

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

industrial

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...